امو روز که نقش و نگار مکونی

دلم را میبری اوگار موکونی

قدامزو چیمی بادامی خو دیده

از تی چادر مره رگبار موکونی

------------------

محمدسعیدی-1394ه.ش-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, عاشقانه هزارگی, دوبیتی
+ نوشته شده در ۹۴/۰۲/۰۱ساعت 21:42 توسط محمدسعیدی |

بابه! سردار،بابه! سرورموبودی

ده سختی ها پیرو رهبر موبودی

دَه بینِ شعله هایِ آتش و خون

به جز خدا تنا یاور مو بودی

تو شان وشوکت وعزت موبودی

دین و ایمان،یقین،باور موبودی

بودی تو روشنگی خانِه تریگ مو

خورشید و ماهِ مُنوّر مو بودی

دَه میدانِ نبردِ حق و باطل

تو فرماندِه کلی لشکر مو بودی

تو پاسدارِ خانه و باغ و کشت مو

نگهدارِ کوه و کمر مو بودی

بودی تو مردِ میدانِ سیاست

کلامِ اول و آخر مو بودی

تو که بودی مودیگه غم ندشتی

بابه!تکیِه دل و جیگر مو بودی

دَه رایی بادِ قود و خار و خاشه

سنگِ خارا واری سپر موبودی

روزایی بی کسی دَه غربِ کابل

خوب بود بابه!دَه دوروبرمو بودی

چه زود رفتی،چه بود بابه!گنای مو

بابه تو تاجِ بالی سر موبودی

تو که رفتی شکسته بال و پر مو

ده ای دنیا تو بال و پر مو بودی
------------------------------
محمدسعیدی-1393/12/12

خوانده شده توسط ظاهر معماربا دمبوره

https://www.facebook.com/video.php?v=831558993597128


برچسب‌ها: شعر شهید مزاری, دوبیتی هزارگی, دوبیتی شهیدمزاری
+ نوشته شده در ۹۳/۱۲/۱۲ساعت 22:23 توسط محمدسعیدی |

بهار:


دوبيتي هاي بيشتر در ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۹۳/۱۲/۰۲ساعت 20:33 توسط محمدسعیدی |

کمرباریگ ده سرشی شال شری یَه

آدم واری نِیه جوره پری یَه

نه از نیلی،نه از ناور و بهسود

امو دلبر گلی از جاغوری یه

****
مویای شی شاوی شاوه،روی شی روزه

دانی درگه شیشته کالا مودوزه

سونیم شیلیک کده قد تای قباغ خو

دَه دل مه خورده یکترمَه موسوزه

****
امو روز که امادی ده لبی جوی

ماره کردی گرفتار او پری روی

ازو غیتا توره هرجا بِبینُم

دل مَه دوگ دوگ مونه مانند سیرکوی

****
لبت سرخ و اناری یَه، قدت نَی

دانی درگه بیَه بازم یگو بَی

قد امزو چیمی بادامی و نوربند

یگو دفه کنو سون مَه خیره سَی
-----------------------
محمدسعیدی-1393/11/29-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, عاشقانه هزارگی, دوبیتی
+ نوشته شده در ۹۳/۱۱/۲۹ساعت 23:27 توسط محمدسعیدی |

آوُر چومه کلو خاکباده دیده

دلم در دام تو افتاده دیده

اگر امروز لب چُشمه نیایی

تمام عمر من برباده دیده

****
هوا گردوغبارو خاک وخاشه

دوچشمم گریه داره تاشه تاشه

دو دستم زانویی غم می فشارد

که لییلایم صبا باشه نباشه

*****
آوُر چومه هوا تاریک و دلگیر

چه کرده بامن این لیلای بی پیر

غم عشقست که یادرد جدایی

که از مغز جیگر مه می کشه تیر

******
نرو دلبر که دل در بر تو مومنه

چیمیم دایم ده پشت در تو مومنه

نخش موسخندی تو ده خاطری من

نخش پای تو ده باغ و بر تو مومنه
-----------------------------

محمدسعیدی-1393/11/22-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, دوبیتی عاشقانه, هزارگی, شعرهزارگی
+ نوشته شده در ۹۳/۱۱/۲۲ساعت 14:38 توسط محمدسعیدی |

مه قربانِ دو چشم و ابرویی تو

گرفتارم به یلدایِ مویی تو

سیه چالِ دوچشمانِ سیاهت

دِلم را می کشدهردم سویی تو

******

شاو یلدا شاو شعرو شاو شور

بیه که ماوتو غم خو کنی دور

شاویلدا شاو پشپو و دمبور

بزن چرخی که کفتِ دل شنه بور!

--------------------

محمدسعیدی-1393/10/1


برچسب‌ها: شب یلدا, دمبوره, هزارگی, شعرهزارگی, دوبیتی هزارگی
+ نوشته شده در ۹۳/۱۰/۱۹ساعت 15:5 توسط محمدسعیدی |

دیده موره دیده موره- دیدهِ مه خندیدَه مورَه

مویا قولاج قولاج بَلِه-شانِه دیده تیده مورَه

اولبلونِِی جاده موره -سویی قلای شاده مورَه

مثالِ خانزادَه مورَه- سُوار نِیهَ پِِیدَه مورَه

******
روزای مرَه اوشاو مونه- دِل و جگرمه اومونه

اربارکه پس خوسی مونه- سایهِ دِلهَ افتاو مونه

تاشه تاشه که سی مونوم- مره اوندیده،موره

دیده موره دیده موره -دیدهِ مه خندیده موره

******
ازپسلونشی که توغ مونوم- دل وجگرخوقوغ مونوم

دل خوره دلداری کدَه -دنیای خو پُر فروغ مونوم

زخمِ ناسورِآشوقی- ده دِل مَه نِهادَه مورَه

دیده موره دیده موره -دیدهِ مه خندیده موره

******
سونشی دیدَه بی حال موشوم-غرقِ خاب وخیال موشوم

او آوری بهار شده-ما بلدهِ شی نِهال موشوم

بارو واری نرمگ نرمگ-بَلِه مه باریده موره

دیده موره دیده موره- دیدهِ مه خندیده موره

******
کمربریگ مویا تریگ-کشکی شنه قدمَه شریگ

پاشنه بُلند ابرو کمند-دخترِ خان،دختر بیگ

دین و دنیا ره شوردَدَه - دَه سرمهَ لمبیده موره

دیده موره دیده موره- دیدهِ مه خندیده موره
------------------------
محمدسعیدی-1393-تهران
----------------------


برچسب‌ها: غزل هزارگی, دیده موره, دوبیتی هزارگیة, محمدسعیدی
+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۲۰ساعت 22:10 توسط محمدسعیدی |

نمی دانی چیها کرده سیا موی

شب و روزم سیا کرده سیا موی

دلم را برده یه او بر نگشته

نمی دانم کجا کرده سیا موی؟

****
گرفتارم به دردِ بی دوایی

دواییِ دردِ بی درمان کجایی؟

دوای دردِ بی درمان سیاموی!

سرِ جان کندنم زودتر بیایی

****
توره دیدُم روی از قمر گرفتُم

غم و دردِ قدیم از سرگرفتُم

میانِ شعله های آتش عشق

دیده جان دَر گرفتُم دَر گرفتُم
---------------
محمدسعیدی-1393/7/1-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, دوبیتی سیاموی, هزارگی شعر, محمدسعیدی
+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۹ساعت 20:14 توسط محمدسعیدی |

ورخی ورخی اکّو دیگه -آلی خو وختِ خواو نِیه

ده خانِه خو تریگ شیشتِه- میگی بُرو افتاو نِیه

کُـــــلی عالـم جدید شده - ناپدیـــدا پدیــــد شده

کونـــه ره پوشــیده موری- میگی کــالایی ناو نِیه

خودخوره بدحال سرندی - بیخی چَری لـــــنگرندی

ورخی که روزتو چاشت شده-آلی خو نصف شاونِیه

کـــــــــــلو غدر تو خواو نکو -  فـــــــکر خیال پَلاو نکو

خیال پلاو سیر نمونــــــــــه-بی کار و بار پلاو نِــــــیه

کــــــــــــمر خوره بسته کنو - فکر دِراو دیسۀتَه کنو

کِشتی که بی کمال شَــــــنَه - ایج قابل دِراو نِـــــیه

غــــــــیرت کنو،همت کنو - فکر شان و شوکت کـــنو

دَه خانـــه که چارقــــد بیشی - کوتاوِ دل پرچاو نِـــیه

کوتاو وغـــــمه دور بـــریز - وُی کو!مَنِه تندور بـــــریز

دوایـــی دردِ قدیــــمی-  کویـی غم و کــوتاو نِـــــــیه

ورخی!که اکوچشت شده-نزدیگِ روزوازگشت شده

خرمــــــونِ دیگا بال شــــده - خانِه ازمو یک جاو نِـــیه

اربار که دیرتر خواو شدی- دَه مامیلِه خو ساو شدی

اُشکو کـــه دیگـــه ساو نشی- دیگه مجلی ساو نِـــیه

ورخی که کاروبار کــــنی- رای خو رایی دلدار کــــنی

کـاری دیگـــا روزراو  شده - کارایی از مو راو نِــــــیه
----------------------------
محمد سعیدی-1393/7/9-تهران
---------------------------
مفاهیم: چری(نوع وسیله گرمایی)-کوتاو(درد دل)-پرچاو(برطرف کردن)روزوازگشت(آخرین روز فصل پایز)-مجل(زمان)-روزراو(رونق گرفتن)


برچسب‌ها: رپ هزارگی, غزل هزارگی, هزارگی, شعرهزارگی, دوبیتی
+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۱ساعت 20:44 توسط محمدسعیدی |

سرو جان مهَ بهَ تو دِل دادهَ یارجان

دهَ آسمون تو دِلمَه «پهبادَه» یارجان

نَکو بســــــــتهَ به رگــبارِ فدافـــــند

که بی رگــباری تو افتاده،یارجان!

******

ازدورکه سِـلسلِه تومونهَ جَـــل جَــــل

دِلمَه شِیوموفته،جان مَه مونه خَل خَل

چیمای مه کیش وماتِ روی توموشَه

سِـــیســتم عصبی مه موشه مُخـــتل!

*****

دیروز که تیر شدی از پیشِ چیم مَه

دِل مَه بُردی تو جم کدی گلـــــیم مَه

دمـــاسنجی هوای مَه توغ کــو دیدَه

ازمَه خبر نِیــیی که سوخته نیم مَه!
--------------------------------
‫‏محمدسعیدی‬ 1393/6/13-تهران
--------------------------------
مفاهیم:«پهباد» نوع هواپیمایی بدون سرنشین - «خل خل» در گویش مردم ناهور به معنی استرس بسیار شدید - «گلیم جم» در ادبیات هزاره ها کنایه از باختن.مثلا اگر در بازی ببازی می گوین گلیم تو جم شد.


برچسب‌ها: دوبیتی پست مدرن هزارگی, دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, دوبیتی
+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۰ساعت 23:0 توسط محمدسعیدی |

چند دوبیتی تقدیم به آبه میرزا(دلآرام)،دلآرام اولین زن هزاره است که در جامعه کاملا سنتی هزاره،سنت شکنی کرده و با صدای دل نشین خود و دوتارش از دل کوه های سربه فلک کشیده ی هزارستان ناله سرداد.
----------------
صدای دل،صدای جان میایه

زِ کوه و دشتِ مالستان میایه

صدای دلبرو دلدار میایه

دلارام با لب خندان میایه

*****
دلارام جان مه قربانِ صدای تو

بخوان یک دم توره دانم خدای تو!

قسم خوردم به تارِ دمبورهِ تو

که این دل را کنم هردم فدای تو

*****
دلارام وا دلارام وا دلارام!

تو صیدم کرده ی بی تلّگ و دام

نه تاویز کرده ی،نه جادو جمبل

به نوکِ پنجه ات کردی مرا رام!
--------------
محمدسعیدی1393/7/6-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, آبه میرزا, دمبوره, محمدسعیدی, دوبیتی
+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۰۶ساعت 22:22 توسط محمدسعیدی |

مهاجرم،مهاجر زاده یم من

دلِ خودرا به لیلا داده یم من

بیا لیلا،بیا ای نازنیـــــــــــنم

که در دامِ شما اُفتاده یم من

********

کبوترم سرِ بامِ شما یُم

اسیرِ چشمِ بادامِ شمایُوم

دو زلفت دام،دوچشمانی تو دانه

گرفتاری امی دامِ شما یُم

*******

بیا لیلا،بیا دُردانه ی من

بیا امشب بتاب در خانه ی من

بیا ساقی که مردم از خماری

بیا لبریزو کن پیمانه ی من

----------------------
محمدسعیدی/1393/631


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, دوبیتی لیلا, دوبیتی عاشقانه
+ نوشته شده در ۹۳/۰۶/۳۰ساعت 22:11 توسط محمدسعیدی |

دیــــده فصـلِ دِلم پایـیزه اِمـشاو

دِلم از غُصَّـه ها لبریـزه اِمشاو

چراغِ قلب من نیم سوزی نیم سوز

گُمانم فِتنه ی می خیـزه اِم شاو

******
دِلم تنگ و پُرِاز فریادَه اِمشاو

گلِ خودرا به یغما داده اِمشاو

تمامِ کوه سـارم غــــم گرفـته

به دستم تیشه ی فرهاده اِمشاو

*******
نه برف است ونه باران است،همه باد

نه عذر است و نه خواهش ونه فریاد

چه بغضی در گلویم گیرو کرده

زرسم «بـی وفایـی» آدمی زاد

*******
دیده جان از غمت دلگیرم اِمشاو

به دست دستبند،به پا زنجیرم اِمشاو

چه طوفانی که برپا کرده ی تو

گمان میشه که من می میرم اِمشاو

*******
هوا گردو غبارو چنگ و منیار

زدستت گیله دارم دیدَه بسیار

دیده جانم حراجم کردی اِمشاو

چه ارزان می فروشی عاشُقِ زار

-------محمدسعیدی-1393-6-11-تهران--------

پ.ن: «چنگ ومنیار» در لهجه مردم ناهور به معنی غبار شدید که همه جارا تاریک کند.


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, دمبوره, محمدسعیدی, دوبیتی دلتنگی, دوبیتی غمگین
+ نوشته شده در ۹۳/۰۶/۱۱ساعت 20:30 توسط محمدسعیدی |

سیرِخیالی:

علودنی موروم فصل بهاره

چاکِه گِلاس و زردالو دَه باره

کوه و دشت و دمن و درّه ی سبز

لبی جویبار بوری چنار چنارَه

خانَه خانَه، قلا،سنگقلچه قلچه

پُلو پُلو مَنِه شی کشت و کاره

مه قربانِ سری قرخی شی موشوم

مردُم میگیَه سری قرخی مَزاره

از سنگخُدی موروم پازُل دَه رایَه

از دور دیدُم مکتبِ چارقلارَه

دختر،باچه کتاب دَه تایقچیغ شی

دَه رایی مدرسه قطار قطارَه

سرک شی صاف و سادَه خامَه خامَه

کوهِ قجیرشی دایِم استواره

میانه میرسُم چای خورده موروم

میانه پایمَه گیرَه مُلگِ یاره

سری کوتلی قرقَتو که بیرسُم

دیدونِ "هوته" سیرغو گریه داره
---------------

محمدسعید 1393-5-28ه.ش
-------------------------

پ.ن:"قرخی" نام کوه که زیارت است(قبرسیدمحمدحسن شهیدشده در جنگ شوروی معروف به آقای زکویک)-"سنگ خُدی" نام یک تنگه تقریبا در ابتدای دره علودانی-"پازُل" نام یک قریه-"چارقلا "نام یک قریه که لیسه علودانی درآنجا واقیع شده-"قجیر"نام یک کوه بزرگ -"میانه" نام یک قریه-"قرقَتو"نام یک کوه-"هوته "نام یک قریه(زادگاهم)
------------------------


برچسب‌ها: علودانی, هوته, محمدسعیدی, قرخی, سوخته
+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۲۹ساعت 23:45 توسط محمدسعیدی |

گل دختر هزاره-هزارنقش و نگارش

قدش به نیزه ماند-ابروکمان آرش

روخش چوماه تابان-لبهای سرخ و خندان

دل و دیده مه برده-چشمان پرخمارش

****

اوسوی چشمه موره-داموگولنده موره

از راهی تاینه موره-گل هاره چینده موره

لبشی ده خنده موره-دل موره کنده موره

رقاص دست باد است-زلفان تارو تارش

****

چشمان سیایی زاغی-دل موره کرده یاغی

دل موره کرده ریش ریش-نگاه تای قباغی

اوماغ دل مو دلبر-دلبرجان مزاغی

نقاش جان کشیده-اورا مثل بهارش

 

محمد سعیدی1393

صاحب امتیاز آلبوم جوان ساده

خوانده شده توسط حسین داله با آهنگ سازی استاد طاهر خاوری در آلبوم جوان ساده

این آلبوم هنوز به طور کامل منتشر نشده ولی به زودی منتشر خواهد شد.

لینک دانلود آهنگ گل دختر هزاره
https://soundcloud.com/taher-khavari/gol-dokhtare-hazara

+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۱۰ساعت 1:4 توسط محمدسعیدی |

بیه که ما و تو باهم بخوانیم
گهی شادوگهی پُر غم بخوانیم
یکی از سوز دل از دردِ غُربت
یکی از سازِ این عالم بخوانیم

***
بیه که ما و تو جورّه بِخوانیم
به سبکِ تارِ دمبوره بخوانیم
بیه که از دلی پر خانه ی دور
وطن دوره وطن دوره بخوانیم


***
وطن دوره وطن دوره وطندار
دم مه بلدِه وطن بوره وطندار
زبونِ مردمِ مُلکایی غربت
ده جان مه نیشِ زنبوره وطندار


***


خاکِ غربت مرا دلگیرو کرده

جوان بودم مرا سخت پیروکرده
جوان بودم جوانِ تازه بودم
مرا پژمرده و تحقیرو کرده


***
بیه که ماو تو یکجا بخوانیم
غزلی سبکِ مولانا بخوانیم
بیه که ماو تو بوری وطن خو
به سبک تنبوروصورنا بخوانیم

 

محمد سعیدید
1392/1/14
 
خوانده شده توسط حمید سخی زاده در کلیپ"یلدا"
لینک کلیپ https://www.youtube.com/watch?v=gxVQ8oZC_bI

 خوانده شده توسط محمد تقی حسینی شدا

دانلود:http://s5.picofile.com/file/8110504068/ghorbat.mp3.html  صوتی


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, خاک غربت, دمبوره
+ نوشته شده در ۹۲/۰۴/۱۶ساعت 0:55 توسط محمدسعیدی |

 

شب یلدا چله نشین تو موشوم

انار تازه و شرین تو موشوم

اگه حافظ و فردوسی شنی تو

مه مولاناجلالالدین تو موشوم
--------------------

محمدسعیدی-1391/9/1-تهران

---------------------------------------
خوانده شده توسط حمید سخی زاده در کلیپ"یلدا"


برچسب‌ها: شب یلدا, چله, حافظ, فردوسی
+ نوشته شده در ۹۱/۱۲/۰۲ساعت 22:9 توسط محمدسعیدی |

نکته:اعراب گذاری و بعضی از حروف اضافه(بیشترحرف"ی")بخاطر روان شدن گویش دوبیتیها است.


بییه دمبورَه زو دمبورَه سازکو

نوایی دِلبری از ناو آغاز کو

بییه دمبورَه زو که دِلمَه تنگَه

گرهِ دِلی تنگم را تو واز کو

***

بییه که دمبورِه تو دم بگیره

دَه دِلمَه چنگ زدَه ماکم بگیره

بییه که غم شده سلطان قلبم

بزن که سلطنت از غم بگیره

***

دو انگشتت دو یارِ دمبورِه تو

دو چشمانم خمارِ دمبورِه تو

دوتاری دمبورَه ازگیسویی یار

مَه قربانِ دوتارِ دمبورِه تو

***

بییه دمبورَه زوکه دم مه بوره

کوکِ دِلمَه دَه کوکِ دم تو جوره

بییه دمبورَه زو که دِل غریبه

غم ودردغربت از سرمه زوره

***

شبی که دمبورِه تو شد بهاری

دوبیتی سر کدوم صوت قناری

دوبیتی و دوتاری دمبورِه تو

میانِ جسم و جانم گشتَه جاری

***

خزان رفت از دیاری دمبورِه تو

شکوفا شد بهاری دمبورِه تو

زمستانی دوچشمانم بدل شد

به تابستان کناری دمبورِه تو

***

الا ای دمبورَه ای یارِغارم

الا ای راوی یی رنجِ تبارم

بگواز رازی که درسینه داری

بگو از دردِ مــردمِ دِیارم

***

بگو از سرگذشتِ آغَه بیگُم

بگو از ظلم رحمان ها به مردُم

بگو از اوج پروازی شرینها

میان دره هایی سبزی گندُم

***

الا ای دمبورَه دم مَه دَه دم تو

مَه قربانِ صدای زیرو بم تو

الا ای دمبوره ای یار صفدر

بیه قاومای موره جم کو بسم تو

سروده:محمدسعیدی-۱۳۹۱-۵-۸ ه.ش


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, دمبوره, دوتار, یار
+ نوشته شده در ۹۱/۰۵/۰۹ساعت 21:13 توسط محمدسعیدی |

 

من خاکی یم،همان کارگرِ ساده

جارو به دست استاده کنار جاده

نه اینم و نه آنم و نه فـــــــلانی!

غریب زاده ام،از وطن دور افتاده


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی
+ نوشته شده در ۹۱/۰۵/۰۵ساعت 23:23 توسط محمدسعیدی |

وطندار


بییهَ بوری وطن،بوری وطندار

زهجرت دل بکن، بوری وطندار

بییَه بوری ازی مولگایی مردم

همگی(مردوزن) بوری وطندار

 

وطن بی ماوتو آباد نموشَه

زچنگِ دشمنان آزاد نموشَه

اگر عشقِ وطن در دل نباشد

دلِ غمگین مو هرگیزشاد نموشَه

 

وطن غزنی و جاغوری و نیلّی

دِلمه تنگه بلدِه بِهسودشی خیلی

مَه قربانِ دشتِ برچی و افشار

بوری بندِ امیر دم پارگ مِلّی

 

بوری شهمامه را از ناو بسازیم

صلصالی قَرقَره را راو بسازیم

اگه دوشمو بسم خیال شی خام شد

روز روشون شی یکدم شاو بسازیم

 

وطن! این تن فدایِ سنگِ کویت

خاکِ غُربت نیارزد تارِ مویت

خاکِ غُربت مرا غم بارو کرده

دلِ پُر غُصّه می آیوم به سویت

واژه نامه:بلده(برایی...)دم(در این شعر دم مخفف دمو یا درهمان است)شهمامه(بت 35 متری بامیان که به بودای ماده معروف است)صلصال(بت 53 متری بامیان که به بودای نر معروف است) قرقره(استوار)-راو(تیز-زود)

خوانده شده توسط سیتا قاسمی و ابراهیم حیدری

در یوتیوب تصویری:https://www.youtube.com/watch?v=stNtUA-15vg


برچسب‌ها: بیه بوری وطن بوری, سیتاقاسمی, محمدسعیدی, دوبیتی هزارگی
+ نوشته شده در ۹۱/۰۳/۰۶ساعت 14:56 توسط محمدسعیدی |

 

مره ديدي روي خو گرداندي ديده

زخم ناسور ده دل مه ماندي ديده

رموز آشوقي ره خوب موفاموم

شينگ لاتهِ خوره گولاندي ديده

***

پِچه لاو لاو آغيل بند ديل مه

نرو سفر،نكو خالي آغيل مه

نشو غريب ده ملگايي بيگانه

نرو،تازه نكو دردايي سيل مه

***

مه قربان تايي لب خنديدِه تو

به رگبار نگا بستم ديدِه تو

ديدون تاي قباغي تو مره كشت

گمان موشه مره پسنديدِه تو

***

شال شي سووز آس ايرغه سواره

دامد قنجيغ،اورا از پس قطاره

صداي دمبوره پيچيده در قول

عمر هردوي شي امروز بي شماره

سروده محمدسعیدی

+ نوشته شده در ۹۰/۰۹/۰۳ساعت 23:33 توسط محمدسعیدی |

سلام دوستان!

وبلاگ "دوبیتی های نو و مدرن هزارگی" دوباره شروع به فعالیت کرده است.

درود بر طاهر خاوری که دوباره بهمن انگیزه ی دوبیتی گفتن داد!

+ نوشته شده در ۸۹/۱۱/۲۹ساعت 21:14 توسط محمدسعیدی |

روز توی(1) تو کلُو ماتم گرِفتُم

صدای دمبــوره پُرغـــم گرِفتُم

ازو روزی که رافتی از دیــارم

دوتاری دمبــوره همـــدم گرِفتُم

1-عروسی

سروده: محمد سعیدی-1389/1014(ه.ش)-تهران

+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۱۵ساعت 20:26 توسط محمدسعیدی |

 

دوبیتی پیوسته-هزارگی

بینی پوچوق،بِیهَ بیلندَه گلبخت

چطورازدور سونمَه میخنده گلبخت

دندوسفید صدف،چیمای شی بادام

ماهِ چارده واری نوربنده گلبخت

 ***

کمر باریک،سینه انار واری یَه

لبای توسرخ مازِه شی قنده گلبخت

همو روزی قد مه مزاغ موکََدی

نخش لب مَه دَه لب تو منده گلبخت

*** 

همو کومهِ بوغوندی لاو لاوی تو

دل مَرَه پکشی از بیخ کنده گلبخت

نکو قوریغ کومهِ خو سر لبای مه

که قرضای مه بَلهِ تو منده گلبخت

 ***

آشوق بَلئیبوری نازای تو موشه

خریدارم،بوگو ناز چنده؟گلبخت

توره اخیر از راس دل بگویوم

دل مه ده قید موی تو بنده گلبخت

----------------------

1-بوغوند(برجسته،برآمدگی)2-قوریغ(ممنوع!)3-بَلئیبور(فدا،صدقه)

محمد سعیدی-1389/7/27-تهران

+ نوشته شده در ۸۹/۰۷/۲۷ساعت 23:40 توسط محمدسعیدی |

امو روزی گولی کوله مودوختی

زعشق همدیگه آردوی مو سوخـتی

الایی از جوانی خیر نبیـــنی

که عاشوقیره ده بیگانه فروختی

سروده:علی هزاره

+ نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۹ساعت 0:19 توسط محمدسعیدی |

عاشقانه هزارگی

کمرباریک "قمر"بور شُد سر شاو

ماه چارده خجیل افتاد مَنهِ آو

لاتهِ(1)نیلی قمرجان پور ستاره

قاشا یی(۲)قَلَمی، قمر ماه ناو

* * *

"قمر"قد قَرقَره(۳)ازخانه بور شاو

دیلم را بورده ی جیگر مهَ شُــدآو

روزای بی قـمر ده سر مَه شـــاوه

مَنهِ شا وا شاو چارده نِــیّهَ شاو!

* * *

لب جوی شیـشـته ی اللا قمرجان

دیلم را بورده ی اللا قمر جان

سرت عاشوق شدوم ده شاو چارده

چـرا آزورده ی اللا قمرجـــان

۱-نوع روسری هزارگی۲-ابرو۳بلند

سروده محمدسعیدی-۱۳۸۹/۲/۳۰-تهران

+ نوشته شده در ۸۹/۰۲/۳۰ساعت 0:21 توسط محمدسعیدی |

دوبیتی پیوسته

بِیهَ که شار کَنی آغیل خوره مو

پُخته کَنی خانهِ کاگیل خوره مو

مولکای دیگرو دز مو نمیرســـه

بِیهَ آباد کنی منزیـل خوره مو

 

* * *

صددیل یک دیل نکو،پَگ دیل خوجم کو

بِیهَ که صد دیله یگ دیل کَــنی مو

درد داورو موره پَگ تــید پَرگ کد

بِیهَ که رو ســوی آغیـل کــنی مو

 

* * *

بیه چَق چَق،بسم دریـا شـنی مو

از مولگ دیگرو پیـدا شـنی مو

دیگه مردوم موره قاوما نموگیه

بیهَ قاوما! بَسم قاوما شنی مو


سروده:محمد سعیدی۱۶-/۱۳۸۹/۲

خوانده شده توسط طاهر خاوری یوتویوب:https://www.youtube.com/watch?v=gqbYA72ENRA


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, طاهرخاوری, محمدسعیدی, قوما
+ نوشته شده در ۸۹/۰۲/۱۷ساعت 0:46 توسط محمدسعیدی |

لاتهِ کَشدگی(۱)ره ململ(۲)کو آغئی

سوزو ره قد قــلم بدل کو آغئی

کمر بســـته بُرو دهَ جنـگ ظلمت

سر قاومو ره از خاک بل کوآغئی

 

۱-نوع روسری بزرگ محلی۲-روسری نازک وسبک

سروده:محمد سعیدی-۱۳۸۹/۱/۱۵

+ نوشته شده در ۸۹/۰۱/۱۵ساعت 22:17 توسط محمدسعیدی |

به مناسبت (8مارچ)روز جهانی زن

تقدیم به دختران قالین باف وطنم

دختر قالینباف

دمیروزا که غمگینوم خداجان

اسیر دار قالینوم خدا جـان

به دستم تارقالین گشته زنجیر

به پا پابند آئینوم خدا جان

سروده:محمد سعیدی-1388/12/16

+ نوشته شده در ۸۸/۱۲/۱۶ساعت 13:28 توسط محمدسعیدی |

تَـتر1پوشـگ!قـچر2تـو کنـده کنـده3

بیهَ4نوربند!5دیلمهَ دهَ سرتومـنده

مهَ قربـان شیشتو،گشتون تو مُوشوم

توره۶گفتون تو شاری ،شنده شنـده

1-نوع واسکت(جلیزغه)2-صورت3-گشاده رو4-قدوقامت5-زیبا رو۶-حرف،سخن

سروده:محمد سعیدی-1388/11/29-تهران

+ نوشته شده در ۸۸/۱۱/۲۹ساعت 23:23 توسط محمدسعیدی |

مطالب قديمي‌تر